พช.บัวลาย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564

⏩ที่นี่…บัวลาย..โคราช
📣พช.บัวลาย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564
📅วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.
↗️นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) อำเภอละ 2 คน สตรีที่ทำประโยชน์ระดับจังหวัด 10 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน
↗️ พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอปักธงชัย เฉลิมพระเกียรติ พระทองคำและนักวิชาการพัฒนาชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองทุนพัฒนาสตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการกลางนับคะแนน สำหรับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการลงคะแนนคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ด้วยวิธีลับผ่านทางแอพพลิเคชั่น Goodgle Meet เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติขั้นต้นตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนาสตรี และเป็นผู้มีผลงานด้านการพัฒนาสตรีเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสาขาต่าง ๆ ให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารและตำแหน่งที่เหมาะสมเพิ่มเติม
↗️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลายร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย โดยท่านสจ.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลายพร้อมด้วย นางสาวไพจิตร ไปไหน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย ร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet และท่านสจ.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธาน กพสอ.บัวลาย ได้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธาน กพสจ. ในครั้งนี้ด้วย
↗️ทั้งนี้ มีผลการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบัวลาย เป็น คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กสพจ.) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา จะได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งเสนอรายชื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไปและนางสาวไพจิตร ไปไหน รองประธาน กพสอ.บัวลาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา
↗️ทั้งนี้ในการดำเนินการทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด
📌ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.บัวลาย..โคราช รายงาน
(Visited 5 times, 1 visits today)