สพอ.บ่อทอง ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติโควิด -๑๙

🌊จังหวัดชลบุรี :สพอ.บ่อทอง แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ เมืองเกษตรกรรม ถ้ำเขางดงาม น้ำตกเขาใหญ่ กล้วยไข่รสดี มีแหล่งแร่ทอง นครของพญาเร่ 🌊
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติโควิด -๑๙ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต รุ่นที่ ๑ และ ๒ รุ่นละ ๕ คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อทอง
➖➖➖➖➖➖➖➖
👍Change for Good👍
“พัฒนา คือ สร้างสรรค์”
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕”
(Visited 4 times, 1 visits today)