สพอ.บ่อทอง ร่วมรับคณะนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น
สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว พัฒนาการอำเภอบ่อทอง ร่วมรับคณะนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประกอบด้วย นางสาวอุไร บรรเทิงสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางไพเราะ ภัทรธรรมกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”และโครงการพัฒนาและต่อ ยอดผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออำเภอบ่อทอง
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👍Change for Good👍
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”

(Visited 5 times, 1 visits today)