สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี

สิบเอกอภิณพ มังกรแก้ว

พัฒนาการอำเภอบ่อทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน