โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอบรบือ

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววัชรี คำดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุดารัตน์ สมหมาย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายสุคิต บุญทัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกรรนิกา ดวงสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุรีวัลย์ แสนโภชน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราพร นาสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวุฒิชัย มังลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 867 times, 1 visits today)