ประวัติความเป็นมา

แผนที่อำเภอบรบือ

อำเภอบรบือ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑ เทศบาล ๑๕ ตำบล และ ๒๐๙ หมู่บ้าน คือ
๑.ตำบลบรบือ              ๑๔          หมู่บ้าน

๒.ตำบลบ่อใหญ่          ๑๘          หมู่บ้าน

๓.ตำบลวังไชย            ๑๐          หมู่บ่าน

๔.ตำบลหนองม่วง      ๑๔          หมู่บ้าน

๕ตำบลกำพี้                ๑๕           หมู่บ้าน

๖.ตำบลโนนราษี         ๑๓           หมู่บ้าน

๗.ตำบลโนนแดง       ๒๐           หมู่บ้าน

๘.ตำบลหนองจิก       ๒๐            หมู่บ้าน

(Visited 1,624 times, 1 visits today)