การขับเคลื่อน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอบรบือ มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”ที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกับเจ้าของแปลงออกแบบและกำหนดฐานเรียนรู้ ในแต่ละแปลงๆ เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาฐานเรียนรู้ในแต่ละแปลง จัดทำองค์ความรู้ ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน สำหรับประชาชนผู้สนใจ เข้ามาเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” และสามารถนำไปปฏิบัติในครัวเรือนตนเองได้

  

(Visited 37 times, 1 visits today)