นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

🎶มหาสารคามเมืองแห่งความสุข🎶
13 พฤษภาคม 2563 นางสุปรียา  พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอบรบือ มอบหมายให้นางสุดารัตน์  สมหมาย เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นายกิตติศักดิ์  พรมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นำนางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
🔊โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
@ม.8 ต.หนองจิก สนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มีรายได้ 690 บาท
@ม.6,11 ต.หนองม่วง สนับสนุนอาชีพทอผ้า และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
@ม.5, 9 ต.ยาง สนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
@ม.2 ต.บัวมาศ สนับสนุนอาชีพทอผ้าฝ้าย
🔊โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
@ม.3,16 ต.หนองจิก สนับสนุนอาชีพ สานเปล จำหน่ายชิ้นละ 50 บาท สมาชิก 20 คน กลุ่มมีรายได้ 6,000 – 7,000 บาท นำมาเป็นเงินทุนเพื่อขยายการผลิตต่อไป
@บ้านยานางม.2และบ้านงิ้ว ม.4 ต.หนองม่วง สนับสนุนอาชีพจักสานไม้ไผ่ และเลี้ยงปลาดุก
@ม.1 ต.บรบือ สนับสนุนอาชีพทอผ้าไหม กลุ่มมีรายได้ 24,000 บาท และมีลูกค้าสั่งผ้าลายประจำอำเภอ ลายดอกแก้ว จำนวน 65 ผืน
@ม.7 ต.บรบือ สนับสนุนอาชีพทำปลาร้าบองสมุนไพร มีรายได้จากการจำหน่าย 1,700 บาท มีการขายออนไลน์ผ่าน face book
(ศูนย์ข่าว สพอ.บรบือ)🎺🎺🎺🎻🎺🎺🎺🎻🎺🎺🎺

(Visited 30 times, 1 visits today)