คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(ข่าว) มหาสารคามเมืองแห่งความสุข

 

🔊🔊 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

วันที่ 13 พ.ค.63 นางสาวสุปรียา  พรมจันทร์ พัฒนาการอำเภอบรบือ พร้อมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบรบือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังใหม่ และกลุ่มสตรีเพาะเห็ดขอนขาวบ้านหนองแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ นำโดย นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วย คลังจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม คุณปฏิมา เหล่าชัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการฯ นางจิรสุภา สมบัติธนดล โดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบรบือ ได้นำเสนอผลงานที่เข้ารับการประกวดทั้ง  3 ประเภท คือ

  1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังใหม่
  2. กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว
  3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบรบือ

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ งานและต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และการบริหารเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   โดยมีสมาชิกกองทุนฯ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

(กล้อง) ภาพ/ศูนย์ข่าว: สพอ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 30 times, 1 visits today)