🎶มหาสารคามเมืองแห่งความสุข🎶

🎶มหาสารคามเมืองแห่งความสุข🎶
12 พฤษภาคม 2563 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1-2 อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
🔊โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
@ม.11 ต.บ่อใหญ่ สนับสนุนอาชีพเกษตรผสมผสาน มีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ผลผลิตบริโภคในครัวเรือน
@ม.18 ต.บ่อใหญ่ สนับสนุนอาชีพทำขนมกล้วยฉาบ ขนมดอกจอก สมาชิกร่วมกันผลิตขายส่งให้ร้านค้าในชุมชน มีการลงหุ้นเพื่อนำมาลงทุนในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
@ม.5 ต.หนองสิม สนับสนุนอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ
@ม.10 ต.หนองโก สนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ไก่เริ่มออกไข่ แต่ประสบปัญหาอากาศร้อน
🔊โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
@ม.3 ต.บ่อใหญ่ สนับสนุนอาชีพทำสบู่สมุนไพร มะขาม ฟักข้าว ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกนำไปใช้ในครัวเรือน สมาชิกมีแผนการขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สามารถจำหน่ายได้
@ม.5 ต.บ่อใหญ่ สนับสนุนอาชีพทอเสื่อกก กลุ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีรายได้ 2,000 บาท
@ม.1 ต.หนองโก สนับสนุนอาชีพปลูกเห็ดนางฟ้า กลุ่มมีผลผลิตจำหน่ายแล้ว 2 ครั้ง รายได้ 3,000 – 4,000 บาท ขณะนี้ประสบปัญหาอากาศร้อน กลุ่มมีแผนการปลูกเห็ดขอนขาวเพิ่มเติม
@ม.2 ต.หนองสิม สนับสนุนอาชีพทอเสื่อกก จำหน่ายในชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม ระดมหุ้นจากสมาชิก หุ้นละ 100 บาท
@ม.1, 9 ต.วังใหม่ สนับสนุนอาชีพเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ มีการจัดตั้งกลุ่ม ระดมหุ้น แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่ 3,000 -5,000 บาท แต่ต้นทุนอาหารไก่มีราคาสูง กลุ่มมีแผนการนำวัตถุดิบในชุมชนมาทำอาหารเสริมสำหรับไก่ เช่น ใบกระถิน ต้นกล้วย เพื่อลดต้นทุนการผลิต

(Visited 29 times, 1 visits today)