นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบรบือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย borabue วันที่ 07 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย borabue วันที่ 31 ส.ค. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบรบือ จัดอบรมขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย borabue วันที่ 07 ก.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจัดประชุมอบรมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจัดประชุมอบรมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมู [...]