วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย

“ชุมชนพึ่งตนเองได้ เศรษฐกิจมั่นคง ทุนชุมชนแข็งแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
2. เศรษฐกิจฐานรากขยายตัว
3. ทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล
4. องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง

ค่านิยม
"ยืนเคียงข้างประชาชนช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้" "help them to help themselves"

 

(Visited 306 times, 1 visits today)