ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย

คำขวัญอำเภอบ่อพลอย (Amphoe Bo Phloi)

"แหล่งแร่พลอยไพลิน หลวงพ่อนิลเลื่องลือไกล ปล่องภูเขาไฟปรากฏ สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำถ้ำผาวังจันทร์"

ประวัติความเป็นมาของอำเภอบ่อพลอย :

      ความเป็นมาของอำเภอไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด มีแต่คนบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยโบราณมีหมู่บ้าน ซึ่งมีนิลและหินสีต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ตามลำน้ำและเนินเขา เมื่อมีคนมาพบเห็นจึงได้นำหินสีติดตัวมาและเข้าใจว่าหินสีนั้นไม่มีค่า ต่อมาความทราบถึงกรมการเมืองกาญจนบุรี และทราบว่าหินสีนั้นเป็นพลอยจึงได้แต่งตั้งชาวกระเหรี่ยงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครอง ชาวกระเหรี่ยงด้วยกัน ทำหน้าที่รวบรวมพลอยส่งไปเมืองกาญจนบุรีปีละครั้ง และเจ้าเมืองกาญจนบุรี ได้ส่งพลอยนนั้นไปยังกรุงเทพฯ เรียกว่า "ส่งส่วยพลอย" ในหมู่บ้านดังกล่าวมีบึงสำหรับล้างพลอย เรียกว่า "บึงหัวแหวน" จากกิตติศัพท์ เรื่องหมู่บ้านมีพลอยสีต่างๆ เป็นจำนวนมากทำให้ราษฎรในที่ต่างๆ อพยพเข้ามาเพื่อแสวงโชค ขุดพลอย และต่อมาชุมชนได้ตั้งหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านบ่อพลอย" ขึ้นกับอำเภอพนมพวน  เมื่อชุมชนหนาแน่นมากขึ้น ได้ประกาศ ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ่อพลอย ขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2506 จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ่อพลอย

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอบ่อพลอย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ             ติดกับ  อำเภอหนองปรือ และ อำเภอเลาขวัญ
ทิศตะวันออก       ติดกับ  อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา และ อำเภอพนมทวน
ทิศใต้                ติดกับ  อำเภอท่าม่วง และ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก         ติดกับ  อำเภอศรีสวัสดิ์

พื้นที่ : 967.2 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 56,938 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 58.86 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอบ่อพลอย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย เลขที่ 54/1 ถนนสายใน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ : 034-581236 โทรสาร : 034-581236 

ลักษณะอากาศ : ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้น

สภาพเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร ค้าขาย เหมืองแร่ (พลอย,นิล)
2.อาชีพเสริม ได้แก่ เกษตรกกรรม ปศุสัตว์ เจียรนัยพลอย นิล
3.จำนวนธนาคาร มี 3 แห่ง ได้แก่
     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย โทร. 034-628492-4
     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาบ่อพลอย โทร. 034-581055-6
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร สาขาบ่อพลอย โทร. 034-628482

การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย สับปะรด มันสำปะหลัง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ (แม่น้ำ/บึง/คลอง) ได้แก่ลำน้ำลำตะเพิน ลำน้ำลำอีซู
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
  1.โรงงาน เอ บี ดี กาญจนบุรี ที่ตั้ง ม.5 ต.บ่อพลอย
  2.โรงงานไม้ไผ่ ที่ตั้ง ม.7 ต.หนองกุ่ม
  3.บริษัท น้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด ที่ตั้ง ม.6 ต.หลุมรัง
  4.โรงเซ็นทรัทฟู๊ด จำกัด ที่ตั้ง ม.13 ต.หลุมรัง

อำเภอบ่อพลอยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน ได้แก่
   1. บ่อพลอย 12 หมู่บ้าน   
   2. หนองกุ่ม 16 หมู่บ้าน           
   3. หนองรี 10 หมู่บ้าน           
   4. หลุมรัง 18 หมู่บ้าน
   5. ช่องด่าน 15 หมู่บ้าน           
   6. หนองกร่าง 9 หมู่บ้าน

(Visited 5,745 times, 1 visits today)