กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)อำเภอบ่อพลอย

อำเภอบ่อพลอยส่งเสริมกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนันผู้ใหญ่บ้าน /องค์กรสตรี/กองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย รณรงค์ให้ประชาชนให้ว่างแผนชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข โดยการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

(Visited 99 times, 1 visits today)