อบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหลุมรัง

25 มิถุนายน 2562 นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ พัฒนาการอำการอำเภอบ่อพลอย ร่วมดำเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การส่งเสริมการออม แก่ผู้นำสตรีและสตรีในพื้นที่ตำบลหลุมรัง ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย

(Visited 74 times, 1 visits today)