สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี

นางศิริวรรณ นนท์ตา

พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน