สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี

นายสำราญ พงศ์พิพัฒนพันธุ์

พัฒนาการอำเภอบ่อพลอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน