รายงานการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ่อเกลือ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ.บ่อเกลือ

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ “การเอามื้อสามัคคี” กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด