มอบเงินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (ศจพ.จ.)

เมื่อวานนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ โดยนางนิชานาถ  สุยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ่อเกลือ ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน เพื่อชี้แจงการรับเงินจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน (ศจพ.จ.) และร่วมวางแผนดำเนินการจัดซื้อวัสดุซ่อมบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น 4 ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านในการร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด โดยให้ผู้นำชุมชน นำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวไปปลูกในพื้นที่ตนเองเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบให้กับครัวเรือนใกล้เคียงได้หันมาปลูกผักกันทุกครัวเรือน

(Visited 6 times, 1 visits today)