นายประเทือง ทองกิ้ม

พัฒนาการอำเภอเบตง

นางพิริยา ชินารมยานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตาเนาะแมเราะ

นายศตวรรษ อรุณรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลอัยเยอร์เวง

นายมะพารีด อัซซอลิหีน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลธารน้ำทิพย์

นางสาวการุณี มีทอง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลยะรม

(Visited 1,074 times, 3 visits today)