เบตง เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา นับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันการาคีรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,328 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,220 กิโลเมตร ด้วยภูมิประเทศของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึงทำให้เบตงมีอากาศดี และมีหมอกตลอดปี ดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

อำเภอเบตงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. เบตง (Betong)
  2. ยะรม (Yarom) มี 8 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านนาข่อย หมู่ที่ 2 บ้านจาเราะลอเบาะ หมู่ที่ 3 บ้านยะรม หมู่ที่ 4 บ้านจันทรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านราโมง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านบันนังซิแน และหมู่ที่ 8 บ้านบูเก็ตดาราแซ
  3. ตาเนาะแมเราะ (Tano Maero) มี 9 หมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 บ้านจาเราะปะไตย หมู่ที่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 3 บ้านมาลา หมู่ที่ 4 บ้าน ก.ม.7 หมู่ที่ 5 บ้าน ก.ม. 18 หมู่ที่ 6 บ้าน ก.ม. 18 หมู่ที่ 7 บ้านสุตันตานนท์ หมู่ที่ 8 บ้านปากบาง และหมู่ที่ 9 บ้านมาลาเหนือ
  4. อัยเยอร์เวง (Aiyoe Weng) มี 11 หมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 บ้ายอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 2 บ้าน ก.ม.32 หมู่ที่ 3 บ้าน ก.ม.36 หมู่ที่ 4 บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 5 บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 บ้าน ก.ม. 38 หมู่ที่ 7 บ้านคอน หมู่ที่ 8 บ้านอัยเยอร์ควีน หมู่ที่ 7 บ้านนากอ หมู่ที่ 10 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 และหมู่ที่ 11 บ้านสามร้อยไร่
  5. ธารน้ำทิพย์ (Than Nam Thip) มี 4 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง หมู่ที่ 2 บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 3 บ้านกาแป๊ะซาลัง และหมู่ที่ 4 บ้านจาเราะซูซู

อำเภอเบตงเป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยซึ่งติดชายแดนประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจการค้าสูง ประกอบกับเป็นอำเภอที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ภาษา และชาติพันธ์ที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามจึงทำให้อำเภอเบตงเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวจากในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอำเภอเบตง สามารถแบ่งกลุ่มการท่องเที่ยวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรก เป็นพวกที่เข้ามาเพื่อเที่ยวตามแหล่งบันเทิงเริงรมย์ในเมืองเบตง และกลุ่มที่สอง เป็นพวกที่เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และรับประทานอาหารประจำถิ่นของอำเภอเบตง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บ้างจะเข้ามาเป็นครอบครัว หรือเป็นหมู่คณะ ซึ่งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเป็นชาวมาเลเซียเป็นส่วนมากซึ่งได้เข้ามาในอำเภอเบตงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเทศกาลต่างๆ และในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาอำเภอเบตงเพื่อการพักผ่อน เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเพื่อการประชุมสัมนา

(Visited 11,588 times, 14 visits today)