“พช.เบตง  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

“พช.เบตง  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

====================

วันที่ 25 มิถุนายน 2565  เวลา  10:00  น.  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  2  ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

นางมาเรียม  จอหวัง  พัฒนาการอำเภอเบตง  มอบหมายให้นางพิริยา  ชินารมยานนท์   พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเนาะแมเราะ  ลงพื้นที่เพื่อประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีการดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้แก่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย

2. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ ทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการส่งเสริม

3. การกำหนดระเบียบข้อบังคับ กำหนดวันส่งเงินสัจจะ ข้อตกลงการฝากเงินกับธนาคาร และ กำหนดเป้าหมายการทำงาน การประชุมร่วมกัน

4. รับสมัครสมาชิก

===================

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 5 times, 1 visits today)