พช.เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“พช.เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น2 ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16  คน

ในการนี้ นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตงและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เป้าหมายอำเภอเบตง การจัดเก็บในปี 2564 จำนวน 11,679 ครัวเรือน โดยในที่ประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. อำเภอเบตง แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครัวเรือนในบางตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 7 times, 1 visits today)