พช.เบตง ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564

“พช.เบตง ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอ ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง(ศปก.เบตง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตงเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ในการนี้นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง รับมอบเกียรติบัตรจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง เป็นการันตีบุคลากรในหน่วยงานรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 100% พร้อมรายงานการเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) และรายงานโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ทางอำเภอเบตง ผ่านการประกวดอาหารคาวหวาน ที่แปรรูปจากผลไม้ ประเภทอาหารคาว ได้แก่ ร้านฮานตาน่า และประเภทอาหารหวาน ได้แก่ บ้านครัวครูอารมย์ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 9 times, 1 visits today)