พช. เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผ่านระบบGoogle Meet

พช. เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผ่านระบบGoogle Meet

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตงมอบหมายนางพิริยา ชินารมยานนท์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลตาเนาะแมเราะ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมดังกล่าว พร้อมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเราะแมเราะ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ประชุมมีมติ รับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลตาเนาะแมะค่ะ แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และตัวชี้วัดอื่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 12 times, 1 visits today)