พช. เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

พช. เบตง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตงมอบหมายนายมะพารีด อัซซอลิหีน พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลธารน้ำทิพย์  (เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน) ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมดังกล่าว พร้อมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ที่ประชุมมีมติ รับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลธารน้ำทิพย์  แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และตัวชี้วัดอื่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 23 times, 1 visits today)