พช.เบตง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อบรรเทาภัยโควิด-19

“พช.เบตง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อบรรเทาภัยโควิด-19”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:30 น. ณ  พื้นที่บ้านบันนังซีแน หมู่ที่ 7 ตำบลยะรมและพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง มอบหมายนายศตวรรษ อรุณรัตน์ พัฒนากรประจำตำบลอัยเยอร์เวงนางสาวการุณี มีทอง พัฒนากรประจำตำบลยะรม นายมะพารีด อัซซอลิหีน พัฒนากรประจำตำบลธารน้ำทิพย์และนายอัมพูวัน เวาะมะ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  พร้อมด้วยนางสาวโรสมาเรีย อรุณโรช ผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่ที่7 นางสาวนุจรี อรุณโรช บัณฑิตอาสามาตุภูมิหมู่ที่7 ตำบลยะรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลธารน้ำทิพย์และบัณฑิตอาสามาตุภูมิตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามเป้าหมายการคัดเลือกจากครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ราย เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 20 times, 1 visits today)