พช.เบตง ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอครั้งที่ 2/2564

“พช.เบตง ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564”

12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไกรลาส ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง มอบหมายนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเบตง ดำเนินการพิจารณาโครงการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขนมอบออนไลน์ (ม.3 ตำบลยะรม) โครงการร้านขายของชำ (ม.6 ตำบลยะรม) และโครงการต่อยอดการจำหน่ายกุยช่าย (เบตง) และโครงการขอสนับสนุนงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีอัยเยอร์เวง จำนวน 1 โครงการ มติที่ประชุม เห็นชุอบดำเนินการโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ทางเลขาฯ ได้นำเสนอสรุปข้อมูลยอดลูกหนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 60 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,487,530 บาท นอกจากนี้ดำเนินการติดตามยอดหนี้ค่าชำระพร้อมการแนะนำกลุ่มผู้จัดทำโครงการเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้รอบที่ 2 ของการพักชำระหนี้ช่วงโควิด เพื่อช่วยช่วยเหลือ บรรเทาลูกหนี้ในการผ่านชำระเงินต่อไป

@YALA ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

(Visited 23 times, 1 visits today)