พช.เบตง เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@YALA เมืองน่าอยู่

“พช.เบตง เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน ภายใต้สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

นายประเทือง ทองกิ้ม พัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่กำหนดรูปแบบ วิธีการจัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ทฤษฏีใหม่ บันได 9 ขั้น การวางแผนจัดการพื้นที่ในครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครัวเรือนเป้าหมายผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน ณ มัสยิดบ้านมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล” ด้วยการร่วมกันเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี(จาโปตาแง)ต่อไป

 

(Visited 8 times, 1 visits today)