สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

นายประเทือง ทองกิ้ม

พัฒนาการอำเภอเบตง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน