สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

นางรัชนี ไชยศาสตร์

พัฒนาการอำเภอเบญจลักษ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน