สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านตาขุน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจรัญ เข็มเพ็ชร

พัฒนาการอำเภอบ้านตาขุน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้