ประกาศอำเภอบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ได้ดำเนินงานจัดซื้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศอำเภอบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานไตรมาส๑-๒ ปีงบประมาณ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ได้มีโครงการ ซื้อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศอำเภอบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ได้มีโครงการ ซื้อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเรียนรู้สัมมาชีพอุทัยธานีผาสุก กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ/สัมมาชีพและวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย (๑๐๐,๐๐๐บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ได้มีโครงการ ซื้อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทัยธานีด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ ได้มีโครงการ ซื้อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเสริมสร้างชุมชน คนอุทัยธานีด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ อบรมเพิ่มพูนทักษะอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ [...]
อ่านเพิ่มเติม