นางสาวนิตยา พลเยี่ยม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านไร่

นายวรพิสิฐ ด้วงสงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองจอก ตำบลหนองบ่มกล้วย ตำบลแก่นมะกรูด

นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังหิน ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน ตำบลเมืองการุ้ง

นางสาวชนิสรา รงค์ทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยแห้ง ตำบลคอกควาย ตำบลเจ้าวัด

นางสาวชนิกา ขาวนวล

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทัพหลวง ตำบลบ้านบึง

นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านไร่ ตำบลหูช้าง

(Visited 656 times, 1 visits today)