ประวัติความเป็นมา

อำเภอบ้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

อำเภอบ้านไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีผลกระวาน มูลค้างคาว และช้างป่า และได้จัดส่งไปยังเมืองหลวงมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ท้องที่อำเภอบ้านไร่เดิมเป็นด่านสำตัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีนายด่านชื่อพระอิททร์ ด่านหนองหลวงได้ปรากฏในพงศวดารว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกกองทัพติดตามกองทัพพระเจ้าหงสาวดีไปจนถึงหนองหลวงแล้วกลับคืนพระนครในปี พ.ศ.2440 ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งขึ้นอยู่กับมณฑลนครสวรรค์ และแบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ แขวงอุทัยเก่า แขวงหนองหลวง แขวงแม่กลอง แขวงหนองกระดี่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ได้เพิ่มเขตการปกครองขึ้นอีก 2 แขวง คือ แขวงในเมือง และแขวงหนองหลวง ต่อมาในปี พ.ศ.2454 ได้แบ่งแขวงแม่กลองและแขวงหนองหลวงใหม่ โดยแบ่งตำบลละมูล ตำบลไม่โกร ตำบลอุ้มผาง ตำบลหนองหลวง ตำบลแม่จัน  ตำบลแม่กลอง เป็นแขวงแม่กลอง ขึ้นอยู่กับเมืองกำแพงเพชร และให้ตำบลคอกควายเหนือ ตำบลคอกควายใต้ ตำบลแก่นมะกรูด ตำบลลานสัก เป็นแขวงหนองหลวง  ขึ้นอยู่กับเมืองอุทัย จึงเหลือ 5 แขวง คือ แขวงในเมือง แขวงอุทัยเก่า แขวงหนองพลวง แขวงทัพทัน แขวงหนองหลวง ขึ้นอยู่กับเมืองทุทัย ในปี พ.ศ. 2460 แขวงหนองหลวงได้ย้ายที่ทำการแขวงมาตั้งที่บ้านหนองหลวง และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอลานสัก  ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลคอกควาย ตำบลลานสัก ตำบลแก่นมะกรูด ต่อมาในปี พ.ศ.2468 ได้มีการโอนกิ่งอำเภอห้วยแข้ง อำเภอบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาทมารวมกับอำเภอคอกควาย และได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาไว้ที่ตำบลบ้านไร่  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นอำเภอบ้านไร่ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 136 หมู่บ้าน

1.บ้านไร่     11 หมู่บ้าน            8.หนองจอก 16 หมู่บ้าน

2.ทัพหลวง 15 หมู่บ้าน            9.หูช้าง        13 หมู่บ้าน

3.ห้วยแห้ง    9 หมู่บ้าน            10.บ้านบึง     7 หมู่บ้าน

4.คอกควาย16 หมู่บ้าน            11.บ้านใหม่คลองเคียน   8 หมู่บ้าน

5.วังหิน         6 หมู่บ้าน            12.หนองบ่มกล้วย   11 หมู่บ้าน

6.เมืองการุ้ง 13 หมู่บ้าน           13.เจ้าวัด  7 หมู่บ้าน

7.แก่นมะกรูด 4 หมู่บ้าน

(Visited 2,978 times, 1 visits today)