ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในรอบเดือนเมษายน 2564

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในรอบเดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามความต้องการของหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามความต้องการของหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

หนังสือราชการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในรอบเดือนเมษายน 2564

ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในรอบเดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาในการจัดซื้อวัสดุโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามความต้องการของหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามความต้องการของหมู่บ้าน

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์