นายบุญครอง เรืองแสน

ตำแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
พัฒนาการอำเภอบ้านไร่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banrai วันที่ 02 ก.พ. 2566

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banrai วันที่ 30 ม.ค. 2566

จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๔ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๒๘ มกราคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด ”รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย banrai วันที่ 03 ก.พ. 2566

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ครั้งที่1/2566

พช.อำเภอบ้านไร่ ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลควา [...]