@เมืองคนงามบ้านโป่ง #วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่ม otop และสินค้าชุมชนภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ บริเวณโซนอาหาร ห้างบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 และวันที่ 1 กันยายน2562 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง ผู้บริหารห้างบิ๊กซีสาขาบ้านโป่ง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีเป้าหมาย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีที่ใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop อำเภอบ้านโป่ง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน และสินค้าชุมชนจากชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี อำเภอบ้านโป่ง ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจชุมเพื่อสังคม) จำกัด โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งมีคณะผู้บริหารห้างบิ๊กซีสาขาบ้านโป่ง คุณธิดา กวงเมี้ย ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด คุณราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐฯ ร่วมพิธีเปิด โดยนายเจษฎา ธิติเวสส์ พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง มอบหมายให้นางสาวจิรัชญา จิ๋วเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้

[...]
อ่านเพิ่มเติม