Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

วันนี้ (21 เมษายน 2563)  นายรณภพ  เวียงสิมมา  นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโป่ง  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
บ้านโป่ง พร้อมด้วยอาจารย์ สุธน  แสนตันเจริญ  วิทยากรจากบริษัท SCG บ้านโป่ง ร่วมดำเนินการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร “จะพัฒนาใครเขา…….ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” ในการนี้  นายเจษฎา ธิติเวสส์  พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมให้ทราบ และนายอำเภอเชิญชวนส่วนราชการภาคเอกชน  พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ดำเนินการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง
ในครัวเรือน ในช่วยสถานการณ์สู้ภัย Covid-19 นี้

 

(Visited 89 times, 1 visits today)