สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี

นายเจษฎา ธิติเวสส์

พัฒนาการอำเภออำเภอบ้านโป่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน