📣 พช. บ้านโพธิ์ ร่วมพัฒนานักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ 📣

เข้าชม 3 ครั้ง

📣 พช. บ้านโพธิ์ ร่วมพัฒนานักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ 📣

@ฉะเชิงเทรา
🗓วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

📜 นายสมศักดิ์จิตร วิไลย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านโพธิ์ มอบหมายให้นายรพีพัฒน์ ยวงสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวดารณี เนตรดำดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายมนู บุญเพ็ง ผู้นำ อาสา พัฒนาชุมชนตำบลสิบเอ็ดศอก และ นางสาวกัลยารัตน์ วัฒนสินธุ์ ผู้นำชุมชน ตำบลบางกรูด เข้าร่วม โครงการการสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

#BigdataCDD : http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/
#EISCDDพกพา : http://report1.cdd.go.th/eis/
#Click ชุมชน : http://report1.cdd.go.th/click/

📸แหล่งข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์
https://lin.ee/HlTIrQf

🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌹 Change for Good

(Visited 3 times, 1 visits today)