พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมติดตามการดำเนิน งานของคณะกรรมการเครือข่ายOTOPอำเภอบ้านแพรก ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสมาคมการจัดการ เพื่อเป็นรางวัลและการจัดประชุมสัมนาแห่งประเทศไทย (TIA)

พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินโครงการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านแพรก ครั้งที่ 6