ประวัติความเป็นมา

"หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อภาคู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ลือเรื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินลิเก"

คำว่า "แพรก" มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ว่า ชื่อเรียกหญ้าชนิดหนึ่ง ต้นเป็นฝอย ใช้เป็นเครื่องสักการะห้า และอีกนัยหนึ่งคือทางแยกของน้ำอำเภอบ้านแพรกมีที่มาของชื่อจากทางแยกของแม่น้ำ ที่เปลี่ยนทางเดินคือแม่น้ำลพบุรีสายเก่ากับคลองตาเมฆ เรื่องเล่าว่าตาเมฆเป็นชาวสุพรรณบุรี มารับราชการในกรุงศรีอยุธยา พร้อมกับบิดามีหน้าที่ดูแลช้างหลวง ตาเมฆได้นำโขลงช้างมามาพักเลี้ยงอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี โขลงช้างเดินขึ้นลงในแม่น้ำลพบุรีเกิดเป็นลำรางกลายเป็นคลอง จึงได้ชื่อว่า "คลองตาเมฆ" แม่น้ำลพบุรีเป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอำเภอบ้านแพรก อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

แบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 5 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 27 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านแพรก     (Ban Phraek)
2. บ้านใหม่     (Ban Mai)
3. สำพะเนียง     (Sam Phaniang)
4. คลองน้อย     (Khlong Noi)
5. สองห้อง     (Song Hong)
(Visited 610 times, 1 visits today)