ข่าวประชาสัมพันธ์

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแพรก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ