สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายตุลย์ สุทธิเลิศ

พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน