กิจกรรมพัฒนาชุมชน

สพอ.บรรพตพิสัย จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย(วันที่ 1)

[...]

สพอ.บรรพตพิสัย ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565

[...]