กิจกรรมพัฒนาชุมชน

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ วันที่ [...]

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” การประชุมสรุปผล การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 การประชุมสรุปผล การศึกษาดูงานโครงการ [...]

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ [...]

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก” การประชุมติดตามงาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล”

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ หลวงจอก พ [...]

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. น [...]

“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒 วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. น [...]