โครงสร้างบุคคลากร

นายมานะ ไทยงามศิลป์
พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย
นายวีระศักดิ์ พลบม่วง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รกท.พอ.บรรพตพิสัย
นางดวงใจ พยัพเดช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางประภาวดี หมื่นพวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางน้ำเพชร ภูวัช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางขวัญชนก แสวงดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤติน โลหะวณิชย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง -
- ว่าง -
(Visited 563 times, 1 visits today)