ประวัติความเป็นมา

                       ในสมัยโบราณอำเภอบรรพตพิสัย มีฐานะเป็นเมืองจัตวา มีชื่อว่า “เมืองบรรพตพิสัย”มีผู้ว่าราชการปกครองที่ว่าการเมืองเดิมตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง  คือบ้านคลองมะเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาสัง  ในปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอและได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัยมาอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง  ที่บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ ๒  ตำบลท่างิ้ว  จนทุกวันนี้ เหตุที่เรียกว่า “บรรพตพิสัย” เพราะในท้องที่นี้มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อ เขาหน่อ และภูเขาอีกหลายลูกบริเวณใกล้เคียงกัน ตั้งอยู่ที่บ้านเขาหน่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแดน  มองในระยะไกล ๆ จะเห็นเป็นรูปคล้ายพระปรางค์  ตั้งเรียงรายกันเป็นระเบียบดูสวยงามจึงได้ชื่อว่า “บรรพตพิสัย”

 

การปกครอง

สภาพพื้นที่<br>

อำเภอบรรพตพิสัย เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากร ร้อยละ 90 โดยการทำนา ทำไร่ ทำสวน และมีอาชีพเสริม โดยการทำประมง เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก งานฝีมือ และการแปรรูปอาหาร<br>

สภาพทางภูมิอากาศ<br>
               อำเภอบรรพตพิสัย มีสภาพทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูกาล คือ
               ฤดูร้อน   เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน
               ฤดูฝน     เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
               ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

ที่ตั้งและอาณาเขต<br>
               อำเภอบรรพตพิสัย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ 898 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  568,684 ไร่  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเกษตรกรรม และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ  45  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  คือ
               ทิศเหนือ           ติดต่อกับ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   และอำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร
               ทิศใต้                ติดต่อกับ อำเภอเก้าเลี้ยว และ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร
               ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

การคมนาคม
               ในเขตอำเภอบรรพตพิสัย มีถนนเชื่อมติดต่อถึงกันทุกตำบล มีถนนสายหลักเชื่อมติดต่อระหว่างตำบล และจังหวัดใกล้เคียง ถ้าจะเดินทางมาอำเภอบรรพตพิสัย โดยทางรถยนต์  ดังนี้
                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านตำบลบางแก้ว บ้านแดน และ ตำบลท่างิ้ว แยกบ้านหนองสังข์ เข้าถนนทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 1073  ถึงอำเภอบรรพตพิสัย
                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084  จากจังหวัดนครสวรรค์ถึงจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านตำบลบางตาหงาย  ตำบลเจริญผล  ตำบลตาสัง และตำบลตาขีด แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 ถึงอำเภอบรรพตพิสัย
                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1073 จากอำเภอบรรพตพิสัย  ถึงอำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ผ่านตำบลท่างิ้ว ตำบลเจริญผล ตำบลด่านช้าง ตำบลบึงปลาทู และตำบลหนองตางู
                ทางหลวงแผ่นดินสายเอเชีย  จากจังหวัดนครสวรรค์ ถึง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านตำบลหนองกรด แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1073 ถึงอำเภอบรรพตพิสัย
                ทางหลวงจังหวัด  จากจังหวัดนครสวรรค์ ถึง อำเภอบรรพตพิสัย ผ่าน ตำบลหูกวาง และ ตำบลท่างิ้ว

อาชีพหลัก<br>
                ทำนา, ทำไร่, ทำสวน

อาชีพเสริม<br>
                 การประมงเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ปีก งานฝีมือ แปรรูปอาหาร<br>

ศาสนา
                 ประชาชนในอำเภอบรรพตพิสัย ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 10 นับถือศาสนาอื่น เช่น อิสลาม และคริสต์  

วัฒนธรรม
                 ประชาชนในเขตอำเภอบรรพตพิสัยเกือบทั้งหมด  นับถือพุทธศาสนา   มีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนกับชาวพุทธทั่ว ๆ ไป  รักความสงบ  มีความสามัคคีปรองดองกัน  ยึดมั่น และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่ตั้งเดิม

จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
                 ธนาคารออมสิน สาขาบรรพตพิสัย      โทร. 0-5627-9103
                 ธนาคารกรุงไทย สาขาบรรพตพิสัย     โทร. 0-5627-9034 
                 ธนาคารธกส. สาขาบรรพตพิสัย           โทร. 0-5627-9508
                 ธนาคารธกส. สาขาหนองตางู              โทร. 0-5687-1809                                                                                                                                                   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบรรพตพิสัย     โทร. 0-5635-0572

(Visited 8,755 times, 7 visits today)