“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 มกราคม 2564

เข้าชม 8 ครั้ง

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย มอบหมายให้ทีมงาน พช. สพอ.บรรพตพิสัย จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านละ 30 คน โดยร่วมกันประเมินหมู่บ้านฯ เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และทางรอด 3 สร้าง รวมทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านหนองเสือ ม.5 ต.หนองกรด
2. บ้านเขาหน่อ ม.2 ต.บ้านแดน
3. บ้านวงฆ้อง ม.2 ต.ด่านช้าง
4. บ้านโคกกว้าง ม.6 ต.หนองตางู
5. บ้านวัดโบถส์ ม.1 ต.บางแก้ว
6. บ้านงิ้วแบ้ ม.6 ต.ตาขีด
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
📣สถานีข่าว CNS บรรพตพิสัย รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)