“พช.บรรพตพิสัย ใคร ๆ ก็รัก”สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 มกราคม 2564

เข้าชม 5 ครั้ง

⛰ สพอ.บรรพตพิสัย 🐒
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายมานะ ไทยงามศิลป์ พัฒนาการอำเภอบรรพตพิสัย มอบหมายให้ทีมงาน พช. สพอ.บรรพตพิสัย จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านละ 30 คน โดยร่วมกันประเมินหมู่บ้านฯ เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และทางรอด 3 สร้าง รวมทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านพลัง ม.3 ต.หนองกรด
2. บ้านแดน ม.1 ต.บ้านแดน
3. บ้านด่านช้าง ม.1 ต.ด่านช้าง
4. บ้านวังวัด ม.3 ต.หนองตางู
5. บ้านคลองบ่อ ม.6 ต.บางตาหงาย
6. บ้านสระน้ำโจน ม.2 ต.เจริญผล
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
📣สถานีข่าว CNS บรรพตพิสัย รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)