โครงสร้างบุคคลากร

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ

พัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว

นางสาวฐิติวรรณ อินสาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลเจ็ดริ้ว
ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลโรงเข้

นางสาวปนิตา สิวายะวิโรจน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลหลักสาม
ตำบลหนองบัว ตำบลหนองสองห้อง

นายคงกฤช สุขสาคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลยกกระบัตร
ตำบลอำแพง ตำบลหลักสอง

นางสาวญาณิศา ยอดสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตำบลเกษตรพัฒนา
ตำบลคลองตัน ตำบลสวนส้ม

(Visited 670 times, 1 visits today)