ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแพ้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน