สพอ.บ้านแพง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช”

สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม